IE Update

  1. การรับสมัครนักศึกษา (ป.โท) ปีการศึกษา 2563

       - กำนดการรับสมัคร

       - ใบสมัคร

       - หนังสือรับรอง

   2. การเรียนการสอน

     -  ตารางสอน ป.โท ภาคการศึกษาที่ 2/2562

     - ปฏิทินการศึกษา ประจำปี 2562

  3. กำหนดการทำวิทยานิพนธ์ / ค้นคว้าอิสระ

      ปีการศึกษา 2562

​  4. กำหนดการสอบประมวลความรู้ ปีการศึกษา 2562

     ตารางกำหนดการสอบ