IE Update

รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท ปีการศึกษา 2565

- รายละเอียดการรับสมัคร

- Link ใบสมัครออนไลน์

- หนังสือรับรอง (หัวหน้างาน หรือ อาจารย์)

ข่าวประชาสัมพันธ์

งานประชุมวิชาการ OR-NET 2022

งานประชุมวิชาการ CIOD 2022

ข่าวการศึกษา
 1. การเรียนการสอน
     ตารางสอน ภาคการศึกษาที่ 2/2564
     -  ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 2/2564
     -  วิธีการชำระค่าลงทะเบียน
     -  ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2564

2. กำหนดการทำวิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ และรูปแบบการพิมพ์เล่ม

 3​. แบบฟอร์มการสอบวิทยานิพนธ์
     - แบบคำร้องขอสอบวิทยานิพนธ์
     - แบบประเมินการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์
     - แบบประเมินการสอบความก้าวหน้าและสอบจบวิทยานิพนธ์
     - แบบประเมินความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ (ส่ง มธ.)

 4. แบบฟอร์มการสอบค้นคว้าอิสระ
    – แบบคำร้องเสนอหัวข้อค้นคว้าอิสระ ปีการศึกษา 2564
    – แบบคำร้องขออนุมัติสอบค้นคว้าอิสระ
    – แบบประเมินการสอบหัวข้อ และความก้าวหน้าค้นคว้าอิสระ
    – แบบประเมินการสอบค้นคว้าอิสระ (สอบจบ)
    – แบบประเมินความก้าวหน้าค้นคว้าอิสระ (ส่ง มธ.)

 5. กำหนดการสอบประมวลความรู้ ปีการศึกษา 2564
   ตารางกำหนดการสอบประมวลความรู้

6. แบบฟอร์มคำร้องต่าง ๆ 

    – คำร้องการรักษาสถานภาพนักศึกษา (นศ. แก้ไขรูปเล่ม สอบภาษาอังกฤษ นำเสนอบทความ)
    – คำร้องขอลงทะเบียนล่าช้า
    – คำร้องทั่วไป (ขอหนังสือรับรอง เปลี่ยแผนการศึกษา)
    – คำร้องขอลาพักการศึกษา (นศ. ที่ลงทะเบียนไม่ครบตามข้อกำหนด)
    – คำร้องขอลาออกระดับบัณฑิตศึกษา
   -  การชำระเงินค่ารักษาสถานภาพ ลาพักการศึกษา (ดูตรงช่องสีเขียว)

7. ข้อบังคับ ประกาศ และระเบียบต่าง ๆ

    – ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
    – ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การสอบภาษาต่างประเทศสำหรับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562
    – ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ พ.ศ. 2559