IE Update

  1. ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562 (รอบ 2)

       - รายละเอียดการสมัคร

   2. การเรียนการสอน

     -  ารางสอน ป.โท ภาคการศึกษาที่ 1/2562

     - ปฏิทินการศึกษา ประจำปี 2562

  3. กำหนดการทำวิทยานิพนธ์ / ค้นคว้าอิสระ

      ปีการศึกษา 2562

​  4. กำหนดการสอบประมวลความรู้ ปีการศึกษา 2562

     ตารางกำหนดการสอบ