IE Update

  1. กิจกรรมพัฒนาทายาทผู้ประกอบการ OTOP 
      1.1 รายละเอียดบทเรียนออนไลน์ (E-Leaming)
      1.2 รายละเอียดผู้ประกอบการที่มีผลงานดีเด่น

 2. การเรียนการสอน
     ตารางสอนภาคการศึกษาที่ 1/2563
     -  ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2563
     -  ปฏิทนการศึกษา ปีการศึกษา 2562 (ปรับปรุงใหม่) 

3. กำหนดการทำวิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ และรูปแบบการพิมพ์เล่ม

 4​. แบบฟอร์มการสอบวิทยานิพนธ์
     - แบบคำร้องขอสอบวิทยานิพนธ์
     - แบบประเมินการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์
     - แบบประเมินการสอบความก้าวหน้าและสอบจบวิทยานิพนธ์
     - แบบประเมินความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ (ส่ง มธ.) 2563

 5. แบบฟอร์มการสอบค้นคว้าอิสระ
    – แบบคำร้องเสนอหัวข้อค้นคว้าอิสระ
    – แบบคำร้องขออนุมัติสอบค้นคว้าอิสระ (2563)
    – แบบประเมินการสอบหัวข้อ และความก้าวหน้าค้นคว้าอิสระ (2563)
    – แบบประเมินการสอบค้นคว้าอิสระ (สอบจบ) 2563
    – แบบประเมินความก้าวหน้าค้นคว้าอิสระ (ส่ง มธ.) 2563

 6. กำหนดการสอบประมวลความรู้ ปีการศึกษา 2563
   ตารางกำหนดการสอบประมวลความรู้