IE Update

  1. กิจกรรมพัฒนาทายาทผู้ประกอบการ OTOP
      – รายละเอียดกิจกรรม

 2. การเรียนการสอน

     ตารางสอนภาคการศึกษาที่ 1/2563

     -  ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2563

     -  ปฏิทนการศึกษา ปีการศึกษา 2562 (ปรับปรุงใหม่) 

3. กำหนดการทำวิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ และรูปแบบการพิมพ์เล่ม

 4​. แบบฟอร์มการสอบวิทยานิพนธ์
     - แบบคำร้องขอสอบวิทยานิพนธ์
     - แบบประเมินการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์
     - แบบประเมินการสอบความก้าวหน้าและสอบจบวิทยานิพนธ์
     - แบบประเมินความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ (ส่ง มธ.)

 5. แบบฟอร์มการสอบค้นคว้าอิสระ
    – แบบคำร้องเสนอหัวข้อค้นคว้าอิสระ
    – แบบขออนุมัติสอบค้นคว้าอิสระ
    – แบบประเมินการสอบหัวข้อค้นคว้าอิสระ
    – แบบประเมินการสอบความก้าวหน้า และสอบจบ
    – แบบประเมินความก้าวหน้าค้นคว้าอิสระ (ส่ง มธ.)

 6. กำหนดการสอบประมวลความรู้ ปีการศึกษา 2563
   ตารางกำหนดการสอบประมวลความรู้