ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ และนักศึกษาปริญญาโท ที่ได้รับรางวัลบทความ ระดับดีเยี่ยม และ ระดับดีมาก จากงานประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้ง 12 ประจำปี 2564 (CIOD 2021) วันที่ 28 พฤษภาคม 2564

บทความได้รางวัลระดับดีเยี่ยม (ภัทรฤทัย - ดร.จิรรัตน์) บทความได้รางวัลระดับดีมาก (เกตสิรี - ดร.เสมอจิตร) บทความได้รางวัลระดับดีมาก (ณัฐพิชญ์ - บุษบา) บทความได้รางวัลระดับดีมาก (น้ำเพชร - บุษบา) บทความได้รางวัลระดับดีมาก (สิตาวีร์ - ดร.อภิวัฒน์ - ผศ.ปาริชาต)