ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการที่ได้รับรางวัลในงาน “สรุปผลงานประจำปี TSE 2561″ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561

1. ในฐานะเป็นผู้ทำคุณประโยชน์และนำชื่อเสียงมาให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ทางด้าน วิจัยและวิชาการ

    1.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิวัฒน์ มุตตามระ

          ดร. อภิวัฒน์

    1.2 รองศาสตราจารย์ ดร. บุษบา พฤกษาพันธุ์รัตน์

          ดร. บุษบา

    1.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปาริชาต ชื่นวัฒนกุล

          ผศ. ปาริชาต

    1.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นริศ เจริญพร

    1.5 รองศาสตราจารย์ ดร. จิรรัตน์ ธีระวราพฤกษ์

    1.6 รองศาสตราจารย์ ดร. มณฑลี ศาสนนันทน์

2. ในฐานะเป็นผู้ทำคุณประโยชน์และนำชื่อเสียงมาให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ทางด้าน ครูดีเด่น

    2.1 รองศาสตราจารย์ ดร. มณฑลี ศาสนนันทน์

3. ในฐานะเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

    3.1 นายอนันท์ เพ็ชรผึ้ง

          คุณอนันท์ - 2

    3.2 นางสาวชมพูนุช พิกุล

         นุช - 2