ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ และนักศึกษาปริญญาโท ที่ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่น

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ และนักศึกษาปริญญาโท ที่ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่น จากการประชุมวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2564

ประกาศบทความดีเด่น งานประชุม มธุรดา - ดร.จิรรัตน์ (20 ส.ค. 64)