คณะกรรมการ

โครงการบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ผู้อำนวยการโครงการบัณฑิตศึกษา (ผศ.ปาริชาต  ชื่นวัฒนกุล)  

รองผู้อำนวยการโครงการบัณฑิตศึกษา ฝ่ายวิชาการ (ผศ.ดร.สวัสดิ์  ภาระราช)