เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

Sakchalearm Pholpituk 

(Scientist, Senior Professional Level)

Tel: 0-2564-3001~9 Ext.3098

Email: psakchal@engr.tu.ac.th

Anan Phetphung

(Scientist, Senior Professional Level)

Tel: 0-2564-3001~9 Ext.3218

Email: panan@engr.tu.ac.th

Thanyathron  Sawoknitipan 

(Scientist, Senior Professional Level)

Tel: 0-2564-3001~9 Ext.3097

Email:  schonthi@engr.tu.ac.th

Wacharachai Pimpakan 

(Engineer, Professional Level)

Tel: 0-2564-3001~9 Ext.3174

Email:  pwachara@engr.tu.ac.th

Wanwipa Chavansantati;

(Computer Technical Officer, Professional Level)

Tel: 0-2564-3001~9 Ext.3176

Email:  twanwipa@engr.tu.ac.th