เจ้าหน้าที่สำนักงานภาควิชา

Chompoonuch Pikul

(Assistant Department Secretary)

Tel: 0-2564-3001~9 Ext.3086

Email: pchompoo@engr.tu.ac.th

Usama Pinsurong

(Department Secretary)

Tel: 0-2564-3001~9 Ext.3238

Email: pusama@engr.tu.ac.th