เจ้าหน้าที่

Pumjai Prommano 

(Department Secretary)

Tel: 0-2564-3001~9 Ext.3038

Email: ppumjai@engr.tu.ac.th

Chompoonuch Pikul

(Assistant Department Secretary)

Tel: 0-2564-3001~9 Ext.3086

Email: pchompoo@engr.tu.ac.th

Usama Pinsurong

(Assistant Department Secretary)

Tel: 0-2564-3001~9 Ext.3238

Email: pusama@engr.tu.ac.th

Wanwipa Chavansantati

(Computer Support)

Tel: 0-2564-3001~9 Ext.3176

Email: twanwipa@engr.tu.ac.th