การจัดการทางวิศวกรรม การสมัครเรียน

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษาสาขาวิชาการจัดการทางวิศวกรรม

         (1) ผู้เข้าศึกษาต้องผ่านการสอบข้อเขียนและ/หรือการสอบสัมภาษณ์

        (2) สำหรับผู้ที่มีผลการเรียนดีเด่น โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ำกว่า 3.00 ในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ยกเว้นการสอบข้อเขียน

        (3) ผู้เข้าศึกษาต้องส่งผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS (ผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร)

        (4) กรณีที่ไม่มีผลทดสอบภาษาอังกฤษในข้อ (3) ให้ส่งหลักฐานการสมัครสอบภาษาอังกฤษได้ ทั้งนี้ต้องยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษก่อนการประกาศผลการสอบคัดเลือก ในทุกสาขาวิชาและการจัดการทางวิศวกรรมด้วยเช่นกัน

สมัครเรียนสาขาวิชาการจัดการทางวิศวกรรม

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรโดยประมาณ

  • สาขา วม. (นอกเวลาราชการ) ประมาณ 160,000 บาท

 

ทุนการศึกษา

  1. ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
  2. ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา  
  3. ทุนสนับสนุนการจัดทำบทความจากวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์       
  4. ทุนส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์         

     ซึ่งวัตถุประสงค์ของการมอบทุนการศึกษานั้น เพื่อเป็นแรงผลักดันและสนับสนุนการศึกษาแก่ผู้เรียน เป็นประโยชน์ต่องานวิจัย รวมทั้งยังเป็นการพัฒนาการเรียนการสอนของสาขาภาควิชาการจัดการทางวิศวกรรม ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีการจัดสรรเงินของคณะเพื่อมาสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้เรียน ให้มีการพัฒนาทักษะ ศักยภาพและพัฒนาความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับโครงการศึกษาวิจัย จึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียน การสอน และการวิจัย ของคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นจึงมีการรับสมัครนักศึกษาเพื่อทำการคัดเลือกผู้เข้ารับทุนการศึกษาดังกล่าว

 

สมัครเรียน สอบถามเพิ่มเติม หรือมีความสนใจเกี่ยวกับการจัดการทางวิศวกรรม

​สำนักงานภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ชั้น 3 ห้อง 323 อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 

โทร: 0-2564-3002-9 ต่อ 3086, 3038 

โทรสาร: 0-2564-3017 ​

Email: pchompoo@engr.tu.ac.th