Author Archives: pchompoo

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ และนักศึกษาปริญญาโท ที่ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่น

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ และนักศึกษาปริญญาโท ที่ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่น จากการประชุมวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2564

ประกาศบทความดีเด่น งานประชุม มธุรดา - ดร.จิรรัตน์ (20 ส.ค. 64)

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ และนักศึกษาปริญญาโท ที่ได้รับรางวัลบทความ ระดับดีเยี่ยม และ ระดับดีมาก จากงานประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้ง 12 ประจำปี 2564 (CIOD 2021) วันที่ 28 พฤษภาคม 2564

บทความได้รางวัลระดับดีเยี่ยม (ภัทรฤทัย - ดร.จิรรัตน์) บทความได้รางวัลระดับดีมาก (เกตสิรี - ดร.เสมอจิตร) บทความได้รางวัลระดับดีมาก (ณัฐพิชญ์ - บุษบา) บทความได้รางวัลระดับดีมาก (น้ำเพชร - บุษบา) บทความได้รางวัลระดับดีมาก (สิตาวีร์ - ดร.อภิวัฒน์ - ผศ.ปาริชาต)

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ปี 2561

ENG_2100

ซ้อมรับ 22 ต.ค. 63-4

ซ้อมรับ 22 ต.ค. 63-9

S__191176761

ซ้อมรับ 22 ต.ค. 63-3

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทเรียนออนไลน์ (E-Learning) กิจกรรมพัฒนาทายาทผู้ประกอบการ OTOP อย่างมีประสิทธิภาพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคเหนือ จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการพัฒนาเบื้องต้น และหลักสูตรการพัฒนาเข้มข้น

Post วิศวะ เผยแพร่ระบบ e-Learning หลักสูตรการพัฒนาผ (1)

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการที่มีผลงานดีเด่น Success case กิจกรรมพัฒนาทายาทผู้ประกอบการ OTOP อย่างมีประสิทธิภาพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคเหนือ โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ดำเนินการโดย กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

การประชุมวิชาการระดับชาติ CIOD 2019

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาล ได้รับอนุมัติจัดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรม ครั้งที่ 10 (CIOD 2019) วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

ENG_2090 ENG_2092ENG_2101 ENG_2103

ENG_2107ENG_2111 ENG_2128 ENG_2142 ENG_2159 ENG_2162 ENG_2166 ENG_2169 ENG_2171 ENG_2255ENG_2183ENG_2264 ENG_2258 ENG_2256 ENG_2252 ENG_2235 ENG_2188ENG_2242 ENG_2190 ENG_2191ENG_2211ENG_2250 ENG_2260 ENG_2262

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการที่ได้รับรางวัลในงาน “สรุปผลงานประจำปี TSE 2561″ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561

1. ในฐานะเป็นผู้ทำคุณประโยชน์และนำชื่อเสียงมาให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ทางด้าน วิจัยและวิชาการ

    1.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิวัฒน์ มุตตามระ

          ดร. อภิวัฒน์

    1.2 รองศาสตราจารย์ ดร. บุษบา พฤกษาพันธุ์รัตน์

          ดร. บุษบา

    1.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปาริชาต ชื่นวัฒนกุล

          ผศ. ปาริชาต

    1.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นริศ เจริญพร

    1.5 รองศาสตราจารย์ ดร. จิรรัตน์ ธีระวราพฤกษ์

    1.6 รองศาสตราจารย์ ดร. มณฑลี ศาสนนันทน์

2. ในฐานะเป็นผู้ทำคุณประโยชน์และนำชื่อเสียงมาให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ทางด้าน ครูดีเด่น

    2.1 รองศาสตราจารย์ ดร. มณฑลี ศาสนนันทน์

3. ในฐานะเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

    3.1 นายอนันท์ เพ็ชรผึ้ง

          คุณอนันท์ - 2

    3.2 นางสาวชมพูนุช พิกุล

         นุช - 2