Category Archives: กิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ปี 2561

ENG_2100

ซ้อมรับ 22 ต.ค. 63-4

ซ้อมรับ 22 ต.ค. 63-9

S__191176761

ซ้อมรับ 22 ต.ค. 63-3

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทเรียนออนไลน์ (E-Learning) กิจกรรมพัฒนาทายาทผู้ประกอบการ OTOP อย่างมีประสิทธิภาพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคเหนือ จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการพัฒนาเบื้องต้น และหลักสูตรการพัฒนาเข้มข้น

Post วิศวะ เผยแพร่ระบบ e-Learning หลักสูตรการพัฒนาผ (1)

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการที่มีผลงานดีเด่น Success case กิจกรรมพัฒนาทายาทผู้ประกอบการ OTOP อย่างมีประสิทธิภาพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคเหนือ โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ดำเนินการโดย กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

การประชุมวิชาการระดับชาติ CIOD 2019

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาล ได้รับอนุมัติจัดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรม ครั้งที่ 10 (CIOD 2019) วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

ENG_2090 ENG_2092ENG_2101 ENG_2103

ENG_2107ENG_2111 ENG_2128 ENG_2142 ENG_2159 ENG_2162 ENG_2166 ENG_2169 ENG_2171 ENG_2255ENG_2183ENG_2264 ENG_2258 ENG_2256 ENG_2252 ENG_2235 ENG_2188ENG_2242 ENG_2190 ENG_2191ENG_2211ENG_2250 ENG_2260 ENG_2262

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

โครงการบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 ณ ห้อง วศ. 603 อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 IMG_20180805_093517IMG_20180805_093537IMG_20180805_093528IMG_20180805_095227IMG_20180805_095147IMG_20180805_102231