Category Archives: กิจกรรม

การประชุมวิชาการระดับชาติ CIOD 2019

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาล ได้รับอนุมัติจัดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรม ครั้งที่ 10 (CIOD 2019) วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

ENG_2090 ENG_2092ENG_2101 ENG_2103

ENG_2107ENG_2111 ENG_2128 ENG_2142 ENG_2159 ENG_2162 ENG_2166 ENG_2169 ENG_2171 ENG_2255ENG_2183ENG_2264 ENG_2258 ENG_2256 ENG_2252 ENG_2235 ENG_2188ENG_2242 ENG_2190 ENG_2191ENG_2211ENG_2250 ENG_2260 ENG_2262

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

โครงการบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 ณ ห้อง วศ. 603 อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 IMG_20180805_093517IMG_20180805_093537IMG_20180805_093528IMG_20180805_095227IMG_20180805_095147IMG_20180805_102231  

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ปริญญาโท) ประจำปีการศึกษา 2557

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ (ปริญญาโท) ประจำปีการศึกษา 2557 สู่รั้วมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

DSCN0160 DSCN0157 DSCN0156 DSCN0153 DSCN0152 DSCN0151 DSCN0149 DSCN0147 DSCN0146 DSCN0144

แสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ปี 2556

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2556

DSCN0122 DSCN0119 DSCN0113 DSC_0274 DSCN0116 DSC_0243 DSC_0247 DSC_0256 DSCN0114 DSCN0109

กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

IMG_0005 IMG_0016 IMG_0018

การดำเนินโครงการฯ ” เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรในภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ได้เรียนรู้สัมผัสประสบการณ์จริง และมีโลกทัศน์กว้างในการดำรงชีวิตตามวิถีไทย ร่วมกันทำนุบำรุงศาสนา และสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้คงอยู่ ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ

การเขียนบทความตีพิมพ์ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ