Category Archives: Conferences ในประเทศ

ประชุมวิชาการในประเทศ

ณัฐพัชร์ อิ่มทรัพย์ และ พงศ์ชนัน เหลืองไพบูลย์,A Comparative Study of Analysing Transformed Data in Taguchi Orthogonal Arrays,การประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2557 หน้า 39-43

Jirarat Teeravaraprug,A Mathematical Approach for 2nd tier Supplier Selection when Considering Tolerance Design.International Conference on challenges in IT, Engineering and Technology (ICCIET'2014) July 17-18 , 2014 Phaket (Thailand)

ปาลิกา มณีฉาย และ ดนุพันธ์ วิสุวรรณ,การปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานด้วยมาตรฐานการบริหารคุณภาพ ISO9001:2008,การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2557 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กทม. หน้า 844-851 

ยุพารัช มั่งคั่ง และ ดนุพันธ์ วิสุวรรณ,การปรับปรุงกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมผู้ผลิตอาร์ดดิสก์ไดร์ฟ,การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2557 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กทม. หน้า 440-446

นรีรัตน์ บุญประสงค์ และ ดนุพันธ์ วิสุวรรณ,การจัดการความรู้ในงานเลือกผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า : กรณีศึกษาองค์กรผู้ผลิตเม็ดขัดผิวโลหะ,การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2557 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กทม. หน้า 206-213 

กฤตธี สงวนศักดิ์ และ ศุภชัย สุรพันธ์,กรณีศึกษาความเสียหายของพั้นช์ที่ใช้ขึ้นรูปตัวประคองลูกบอลแบร์ริ่ง,การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2557 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กทม. 

นัชชา ทองปรีชา และ ศุกชัย สุรพันธ์,การนำโคบอลต์และลิเธียมกลับมาใช้ใหม่จากแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่ใช้แล้วด้วยกรดไฮโดรคลอริก,การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2557 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กทม. 

กมลวรรณ หยกสตาร์ และ ศุกชัย สุรพันธ์,การแยกโละเงินออ กจากฟิล์มเอ็กซเรย์โดยใช้กรดออกซาลิกผสมกับกรดไฮโดรคลอริกเพื่อลดเวลาในการตกตะกอน,การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2557 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กทม. 

เกศินี ฉิมไทย และ มณฑลี ศาสนนันทน์,การศึกษาวัสดุที่เหมาะสมในการทำบรรจุภัณฑ์สำหรับเก็บเห็ดฟางที่อุณหภูมิต่ำ,การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2557 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กทม. 

ศิริกุล ณ น่าน และ มณฑลี ศาสนนันทน์,การปรับปรุงบรรจุภัณฑ์เลนส์พลาสติกชนิดกึ่งสำเร็จ เพื่อเพิ่มความเป็นมิตรต่ำสิ่งแวดล้อม,การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2557 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กทม. หน้า 738-744

วิบูลย์ ฉัตรแดง และ มณฑลี ศาสนนันทน์,การปรับปรุงชุดกลไกการขับเคลื่อนของรถไฟเด็กเล่นโดยใช้เทคนิคการออกแบบเพื่อการประกอบ,การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2557 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กทม. หน้า 731-737

รุจิราพร ต่ายทอง และ มณฑลี ศาสนนันทน์,การวัดระดับความพึงพอใจของลูกค้าของบริษัทจำหน่ายเครื่องมือวัดอัตราการไหล,การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2557 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กทม. หน้า 828-834

นิกร ม่วงเผือก และ มณฑลี ศาสนนันทน์,การอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมด้วยการควบคุมระบบการอัดอากาศ,การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2557 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กทม. หน้า 40-49

คริมา สิรยากร และ มณฑลี ศาสนนันทน์,การประยุกต์ใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพเพื่อการออกแบบบรรจุภัณฑ์ขนมไทย,การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2557 ณ โรงแรมรามา      การ์เด้นส์ กทม. หน้า 763-770

อภิชาติ นาควิมล และ มณฑลี ศาสนนันทน์,การเพิ่มประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรในสายการผลิตเครื่องดื่มด้วยวิธีการจัดการบำรุงรักษา,การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2557 ณ โรงแรมรามา      การ์เด้นส์ กทม. หน้า 447-455

สุทธิวรรณ สังข์สวน และมณฑลี ศาสนนันทน์,การวิเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชุดควบคุมกระจกรถยนต์โดยใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ,การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2556  ณ พัทยา จ.ชลบุรี

Natchanon Saitanu and Apiwat Muttamara, Reducing breakdown losses of  spot gun with failure mode and effect analysis, The 5th National Conference of Industrial Operations Development 2014 , pp.304-308.

Choosak Phumueng and Apiwat Muttamara. Study of Electrical Discharge Machining on Metal Bond Diamond Grinding Wheel, The 5th National Conference of Industrial Operations Development 2014 , pp.136-142.

Natta Naulpring and Apiwat Muttmara, Efficiency Improvement of Electrolytic etching on Stainless Steel grade SUS 304, The 5th National Conference of Industrial Operations Development 2014 , pp.464-468.

มงคล พราวศรี และ บุษบา พฤกษาพันธุ์รัตน์,การปรับปรุงกระบวนการผลิตชิ้นส่วนสเตเตอร์โดยใช้เทคนิคลีน,การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2557 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กทม. หน้า 152-159 

นพพล ศรศิลป์ และ บุษบา พฤกษาพันธุ์รัตน์,การออกแบบและวิเคราะห์ระบบคัมบังด้วยการจำลองสถานการณ์ด้วยคอมพิวเตอร์ : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์,การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2557 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กทม. หน้า 87-94 

ธัญวรัตม์ เรืองฉาย และ บุษบา พฤกษาพันธุ์รัตน์,การเปรียบเทียบวิธีการจัดลำดับความสำคัญของหลักเกณฑ์การเลือกผู้ส่งมอบ : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย,การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2557 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กทม. หน้า 415-422

สุทธิรักษ์ ดวงบุรงค์ และ บุษบา พฤกษาพันธุ์รัตน์,การจำลองสถานการณ์สำหรับการปรับปรุงสายการผลิตด้วยเทคนิคของลีน กรณีศึกษา โรงงานผลิตไม้ประกอบพลาสติก,การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2557 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กทม. หน้า 432-439

สาระวารี ดำรงค์เกียรติ และ บุษบา พฤกษาพันธุ์รัตน์,การจำลองสถานการณ์สำหรับการปรับปรุงกระบวนการและผังโรงงาน : กรณีศึกษาโรงงานผลิตกาแฟชนิดผง,การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2557 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กทม. หน้า 456-463 

กุลรัศมิ์ วงศ์พิริยะวาทิน และสวัสดิ์ ภาระราช,การลดความสูญเปล่าโดยแนวคิดแบบลีนในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์,การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2557 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กทม. หน้า 109-114 

สุมาลี สระจันทร์ และสวัสดิ์ ภาระราช,การปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดความสูญเปล่า กรณีศึกษา การผลิตชิ้นส่วนประกอบแอร์คอมเพรสเซอร์,การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2557 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กทม. หน้า 166-173 

ชุติมา พลายด้าวง และ วุฒิชัย วงษ์ทัศนีย์กร,การพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนหลังในห่วงโซ่อุปทานผักปลอดภัย,การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2557 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กทม. หน้า 605-612 

กานต์ มุสิกดิลก และ วุฒิชัย วงษ์ทัศนีย์กร, การลดจำนวนกล่องระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลกที่ชำรุดหลังการติดตั้ง, การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2557 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กทม. หน้า 401-406 

ศรายุทธ วังกาวรรณ์ และ วุฒิชัย วงษ์ทัศนีย์กร, การเพิ่มผลผลิตโยการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องทดสอบผลิตภัณฑ์ตัวควบคุมมอเตอร์, การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2557 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กทม. หน้า 370-377 

ศริญญา ชื่นบาน และ วุฒิชัย วงษ์ทัศนีย์กร, การจัดสรรทรัพยากรการผลิตที่เหมาะสมด้วยวิธีการจำลองสถานการณ์ และวิธีเชิงพันธุกรรมในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์, การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2557  ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กทม. หน้า 182-190

วัลภา คมขุนทด และ วุฒิชัย วงษ์ทัศนีย์กร, การลดอัตราของเสียของอุปกรณ์เชื่อมต่อบนแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์, การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2557ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กทม. หน้า 484-498  

สวัสดิ์ ภาระราช และ ปิยะพงศ์ อินทโพธิ์พันธุ์, การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อของเสียในกระบวนการผลิตฐานรองรับของฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ, การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2557 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กทม. 

Surface Modification Using EDM Combined Ultrasonic Vibration,Jammaree Mesee, Yasushi Fukuzawa, Nagasawa Shigeru, Hanaoka Daiki and Apiwat Muttamara,JSPE Spring Meeting, ประจำปี พ.ศ.2557 หน้า 1213-1214

จิรรัตน์ ธีระวราพฤกษ์ และ บุญชนะ โอพั่ง,แนวทางการจัดการอะไหล่เครื่องมือวัดที่เหมาะสม : รกรณีศึกษา, การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2557ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กทม. 9 พฤษภาคม 2557 หน้า 555-559

อภิพัฒน์ รวมไมตรี และ จิรรัตน์ ธีระวราพฤกษ์, การพัฒนาระบบเพื่อช่วยในการซ่อมบำรุง : กรณีศึกษาธุรกิจวาล์วควบคุม, การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2557ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กทม. หน้า 1687-693

บัณฑิต ตั้งวิบูลย์พาณิชย์ และ จิรรัตน์ ธีระวราพฤกษ์, ต้นทุนวงจรชีวิตของรถเกี่ยวนวดข้าว ขนาด 70 แรงม้า, การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2557ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กทม. 9 พฤษภาคม 2557 หน้า 789-794

จริยา เหลี่ยมมงคล และ จิรรัตน์ ธีระวราพฤกษ์, การปรับปรุงกระวนการผลิตด้วยวิธีซิกซ์ ซิกม่า : กรณีศึกษาการผลิตไพวอตที่มีการประกอบฮัปแคบ, การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2557ณ โรงแรมรามา      การ์เด้นส์ กทม. 9 พฤษภาคม 2557 หน้า 476-483

พิมพร วงค์ฝั้น และ จิรรัตน์ ธีระวราพฤกษ์, แนวทางการแก้ไขปัญหาสูญหายของชิ้นส่วนในการผลิตสปินเดิลมอเตอร์,การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2557ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กทม. 9 พฤษภาคม 2557 หน้า 469-476

จิรรัตน์ ธีระวราพฤกษ์ และ นันทวัน กลิ่นศรีสุข, การประยุกต์ใช้ระบบคัมบังและระบบซูเปอร์มาเต็ตในกระบวนการพิมพ์สกรีน : กรณีศึกษาบริษัทฉีดพลาสติก ,การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2557ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กทม. 9 พฤษภาคม 2557 หน้า 321-326

จิรรัตน์ ธีระวราพฤกษ์ และ ภาณุพงษ์ แจ้งจิตร, การประยุกต์ใช้เทคนิคการบำรุงรักษาด้วยตนเองในกระบวนการบรรจุเบียร์สด, การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2557ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กทม. 9 พฤษภาคม 2557 หน้า 327-331

พัชรี ชัยฤกษ์ และ เสมอจิตร หอมรสสุคนธ์, การลดของเสียจากกระบวนการผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้วิธีการซิกซ์ ซิกม่า,การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2557ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กทม. 9 พฤษภาคม 2557 หน้า 115-121

ณัฎฐพัชร สุระดม และ เสมอจิตร หอมรสสุคนธ์, การออกแบบระบบการบรหารงานคุณภาพด้วยการประยุกต์ใช้มาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 สำหรับธุรกิจขนาดกลาง : กรณีศึกษาธุรกิจฉีดชิ้นส่วนพลาสติก, การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2557ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กทม. 9 พฤษภาคม 2557 หน้า 214-219

ภิญญดา เกาะม่วงหมู่ และ เสมอจิตร หอมรสสุคนธ์, แนวทางในการคาดการณ์การปรับปรุงกระบวนการผลิตและผลการผลิต โดยการกำหนดสมการทางคณิตศาสตร์สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่, การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2557ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กทม. 9 พฤษภาคม 2557 หน้า 423-431

กนกกาญจน์ ศุภการ, จริยา บัวเจริญ และ จิรวรรณ คล้อยภยันต์, ศึกษาความเป็นไปได้ในการแยกค่าความผิดพลาดของแกนหมุนของเครื่องวัดความกลมแบบฐานหมุนที่มีความเสถียรต่ำ, การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2557 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กทม. 9 พฤษภาคม 2557  หน้า 19-24

กัลย์กมล เดชะศาศวัต, เกศินี เหมวิเชียร, พิริยาธร สุวรรณมาลา และ วรารัตน์ กังสัมฤทธิ์สมบัติเชิงกลของพอลิบิวทิลีนซัคซิเนต (PBS) ผสมเทอร์โมพลาติกสตาร์ช (TPS) จากแห้งมันสำปะหลังและแป้งมันสำปะหลังดัดแปรไฮโดรโฟบิก, การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2557ณ โรงแรมรามา      การ์เด้นส์ กทม. 9 พฤษภาคม 2557 หน้า 758-762

รัตนา จูบรรจงค์ และ เสมอจิตร หอมรสสุคนธ์การปรับปรุงกระบวนการผลิตอุปกรณ์ทางแสง โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ,  การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2557 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กทม. 9 พฤษภาคม 2557 หน้า 531-539

กลยุทธ ผึ้งทอง, เสมอจิตร หอมรสสุคนธ์ และ วุฒิชัย วงษ์ทัศนีย์กร,การจัดรูปแบบสายการผลิตโดยใช้การจำลองสถานการณ์, การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2556, 16-18 ตค.56.  

Kittima Sillapasa, Supachai Surapunt, Yukio Miyashita, Yoshiharu Mutoh and Nobushiro Seo, Microstructure and Hardness of Similar Friction Stir Welded Joints of 6N01 Alminium Alloy, The 3rd International Symposium on Engineering, Energy and Environments Pullman King Power Hotel, Bangkok.,     17-20 Nov.2013

Teerayut Kanchanasangtong and Supachai Surapunt, Impact and Tensile Strength of Welded SKD 61 Hot Work Tool Steel using Gas Metal Arc Welding, The 3rd International Symposium on Engineering, Energy and Environments Pullman King Power Hotel, Bangkok.,17-20 Nov.2013

กิตติมา ศิลปษา และศุภชัย สุรพันธ์, พฤติกรรมทางกลของอะลูมิเนียมเกรด 6No1 ที่ผ่านการเชื่อมด้วยความเสียดทานแบบกวน, การประชุมวิชาการทางโลหะวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 – กระบี่ ตุลาคม 2556, 24-25 ตค.56

ทิตย์เพ ทองจันทร์ และ ศุภชัย สุรพันธ์,ความหนาแน่นและปริมาณรูพรุนที่มีผลต่อความต้านทานแรงดึงของชิ้นงานโลหะผงอัดขึ้นรูป Fe-1.2%C-0.01%Cu,การประชุมวิชาการทางโลหะวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 – กระบี่ ตุลาคม 2556, 24-25 ตค.56

Apiwat Muttamara, Sasithon Disara and Yasushi Fukuzawa,A White Layer Formation by EDM on 316L,The 3rd International Symposium on Engineering, Energy and Environments Pullman King Power Hotel, Bangkok.

Prasert Aengchuan and Busaba Phruksaphanrat, Fuzzy Inventory System for Uncertain Demand and Supply,The 3rd International Symposium on Engineering, Energy and Environments Pullman King Power Hotel, Bangkok.pp.325-330

Wuthichai Wongthatsanekorn and Busaba Phruksaphanrat, Solving Make-Pack Problem in Process Manufacturing With Genetic Algorithm, The 3rd International Symposium on Engineering, Energy and Environments Pullman King Power Hotel, Bangkok.pp.311-318

อดิศักดิ์ กองกูล, อภิวัฒน์ มุตตามระ, การศึกษาอิทธิพลของกระบวนการตัดแผ่นซิลิกอนเวเฟอร์ต่อปัญหาด้านคุณภาพ, การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2556 พัทยา ชลบุรี, หน้า 11

บรรจบ ประสารแสง, อภิวัฒน์ มุตตามระ, บุษบา พฤกษาพันธุ์รัตน์, การหาค่าตัวแปรที่เหมาะสมเพื่อทำผิวสำเร็จชิ้นงานเหล็กกล้าไร้สนิมชนิด STAVAX ESR ด้วยเครื่องกัดสปาร์คไฟฟ้าโดยวิธีทากูชิ, การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2556 หน้า 35

ณิชาภา บุญพิทักษ์, อภิวัฒน์ มุตตามระ, การปรับปรุงกระบวนการผลิตสวิทซ์โอเวอร์ไดร์โดยวิธีลดความสูญเปล่า, การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2556 หน้า 249

อภิวัฒน์ มุตตามระ, ศุภกาญจน์ กิจอำนาจสุข, การศึกษาชั้นหลอมสีขาว บนเหล็กกล้าไร้สนิมชนิดออสเตนิติกด้วยเครื่องกัดโลหะด้วยไฟฟ้า, ๗TMETC : การประชุมวิชาการทางโลหะวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 – กระบี่, เมื่อวันที่  24-25 ตุลาคม 2556

นาฎนภา บุญน่วม และ รศ.ดร.จิรศิริพงศ์ เจริญภัณฑารักษ์, การศึกษาประสิทธิภาพของการแก้ปัญหาการจัดวางผังเครื่องจักรในระบบการผลิตที่ใช้รถขนถ่ายวัสดุอัตโนมัติโดยการประยุกต์ใช้วิธี ชัฟเฟิลฟรอกลิปปิง,การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 เรื่อง การศึกษาเชิงสร้างสรรค์ ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร กรุงเทพฯ

วุฒิชัย วงษ์ทัศนีย์กร และ พิเชษฐ์ ปูคะนาค, การศึกษาปัญหาการจัดลำดับการผลิตผลิตภัณฑ์นมในอุตสาหกรรมนมบรรจุกระป๋อง, การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3

ศรัณย์ เจริญสุข และ บุษบา พฤกษาพันธุ์รัตน์, การแก้ปัญหาที่มีหลายเป้าหมายของงานโครงการที่มีทรัพยากรอย่างจำกัดและหลายทางเลือกโดยใช้วิธีฟัซซี่, การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติครั้งที่ 4 ประจำปี 2556

นารีรัตน์ ทาเหล็ก และ บุษบา พฤกษาพันธุ์รัตน์, การแก้ปัญหาการตัดัสดุ 1 มิติ กับการนำเศษเหลือมาใช้เด้วยโปรแกรมเชิงเส้น, การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติครั้งที่ 4 ประจำปี 2556

วิรุฬห์ ท้วมรุ่งโรจน์, เกศินี เหมวิเชียร, พิริยาธร สุวรรณมาลา และ วรารัตน์ กังสัมฤทธิ์, ผลของรังสีแกมมาต่อสมบัติเชิงกลของพอลิเมอร์ผสมระหว่าง LDPE, PLA และ PBAT, การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติครั้งที่ 4 ประจำปี 2556

จุฬาลักษณ์ ปัญญาเรือง, เกศินี เหมวิเชียร, พิริยาธร สุวรรณมาลา, วรารัตน์ กังสัมฤทธิ์, การเปรียบเทียบผลของรังสีแกมมาและลำอิเล็กตรอนต่อสัดส่วนเจลและสมบัติเชิงกลของ PBAT ผสมกับ TPS, การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติครั้งที่ 4 ประจำปี 2556

จิรวรรณ คล้อยภยันต์ และ นรินทร์ ศรีน้อย, การจัดการความรู้เพื่อประเมินระยะเวลาของกระบวนการผลิตภายใต้สภาวะที่ไม่ปกติ กรณีศึกษา : กระบวนการผลิตอะลูมิเนียมเส้น, การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติครั้งที่ 4 ประจำปี 2556

จิรวรรณ คล้อยภยันต์ และ สุณัฎฐา ตันปลูก, การจัดการความรู้เพื่อหาแหล่งกำเนิดสิ่งปนเปื้อนบนชิ้นส่วนแขนจับหัวอ่าน, เขียนของฮาร์ ดดิสก์ไดร์ฟ, การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติครั้งที่ 4 ประจำปี 2556

จิรวรรณ คล้อยภยันต์ และ ธนพร เอื้อศิริพันธ์, การจัดการความรู้เพื่อหาแนวทางและลดเวลาในการแก้ปัญหาของเสีย กรณีศึกษา : ชิ้นส่วนประกอบเครื่องมือเลเซอร์, การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติครั้งที่ 4 ประจำปี 2556

ดวงใจ ทาแก้ว และ วุฒิชัย วงษ์ทัศนีย์กร, แนวคิดโครงสร้างเครือข่ายโลจิสติกส์ย้อนกลับของขยะอิเล็กทรอนิคกส์ในประเทศไทย, การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติครั้งที่ 4 ประจำปี 2556

นภาพร ประชุมพร, อภิวัฒน์ มุตตามระ, ศุภกาญจน์ กิจอำนาจสุข และสงกรานต์ นวลชมการศึกษาความสัมพันธ์ของความเค้นตกค้างที่เกิดจากกระบวนการกัดโลหะด้วยไฟฟ้าโดยวิธีตัดโค้ง, การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติครั้งที่ 4 ประจำปี 2556

อภิวัฒน์ มุตตามระ และ ธวัชชัย ชูวงศ์ศิริกุล การหาค่าตัวแปรที่เหมาะสมของเครื่องตัดโลหะด้วยไฟฟ้าโดยใช้ลวดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดงาน, การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติครั้งที่ 4 ประจำปี 2556

พิมพิศา จูห้อง, อภิวัฒน์ มุตตามระ,ศุภวัฒน์ ชูวารี และ จินตมัย สุวรรณประทีป, ผลของอุณหภูมิในการอัดขึ้นรูปต่อสมบัติแรงดึงและความล้าของพอลิสไตรีนชนิดทนแรงกระแทกสูง, การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติครั้งที่ 4 ประจำปี 2556

ศุภวัฒน์ ชุวารี, อภิวัฒน์ มุตตามระ และ จินตมัย สุวรรณประทีป, การประเมินช่วงอายุความล้าของโพลีสไตรีนชนิดทนแรงกระแทกสูงจากกระบวนการฉีดขึ้นรูป, การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติครั้งที่ 4 ประจำปี 2556