Category Archives: Journals ในประเทศ

วารสารวิชาการในประเทศ

มณฑลี ศาสนนันทน์, การบริหารจัดการขยะในระดับท้องถิ่น : กรณีศึกษา เทศบาลนครภูเก็ต, วิศวกรรมสารธรรมศาสตร์, วารสารวิชาการของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2557 หน้า 50-61

บุษบา พฤกษาพันธุ์รัตน์ และ นพพล ศรศิลป์, การประยุกต์ใช้การควบคุมด้วยระบบคัมบังสำหรับระบบการป้อนวัตถุดิบของโรงงานอิเล็กทรอนิกส์, วิศวกรรมสารธรรมศาสตร์, วารสารวิชาการของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2557 หน้า 16-34

อภิวัฒน์ มุตตามระ และ ณิชาภา บุญพิทักษ์, การปรับปรุงกระบวนการผลิตสวิทช์โอเวอร์ไดร์, วิศวกรรมสารธรรมศาสตร์, วารสารวิชาการของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2557 หน้า 10-15

บุษบา พฤกษาพันธุ์รัตน์ และ ศรัณย์ เจริญสุข,วิธีโปรแกรมเป้าหมายแบบฟัซซี่สำหรับการแก้ปัญหาที่มีหลายวัตถุประสงค์ของงานโครงการที่มีทรัพยากรอย่างจำกัดและหลายทางเลือก,KKU Engineering Journal, April-June 2014 (2) p.221-230

บุษบา พฤกษาพันธุ์รัตน์,การโปรแกรมเชิงเส้นแบบพอสสิบิลิสติกสำหรับการวางแผนการผลิตรวมที่มีการทดแทนแรงงานในสภาพแวดล้อมแบบเครื่องจักรวางขนาน,วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน ปี 2 ฉบับที่ 1,มค.-มิย.2557

จักรพรรดิ์ เชื้อนิล และบุษบา พฤกษาพันธุ์รัตน์,ตัวแบบโดยรวมในการเลือกตำแหน่งที่ตั้ง การกระจายสินค้าและการลงทุนในศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่,วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 23 ฉบับที่ 3 ก.ย.-ธ.ค. 2556

การจัดลำดับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อขายหุ้นระยะสั้นของนักลงทุนรายย่อยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์เชิงโครงข่าย,ภัทรพงศ์ ภู่มาลี และ จิรรัตน์ ธีระวราพฤกษ์,วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2556)

การจัดลำดับเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการจัดการห่วงโซ่อุปทาน กรณีศึกษา อุตสาหกรรมประกอบยานยนต์ในประเทศไทย,อุษาวดี อินทร์คล้าย และ จิรรัตน์ ธีระวราพฤกษ์,วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2556)

การกำหนดมิติของตัวชี้วัดประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้า, นางสาวศุจิกา  บุญฤทธิ์, รศ.ดร. ตรีทศ  เหล่าศิริหงษ์ทอง, วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2556  หน้า 45 – 55

การจัดลำดับเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในห่วงโซ่อุปทาน: กรณีศึกษา อุตสาหกรรมประกอบยานยนต์ในประเทศไทย, นางสาวอุษาวดี  อินทร์คล้าย, รศ.ดร. จิรรัตน์  ธีระวราพฤกษ์, วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม)